, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Władze Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy

 

 

 

Anna Stasiak

Skarbnik Gminy Abramów

 

Do zadań Skarbnika należy:
 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
 • organizowanie i wykonywanie obsługi budżetu Gminy,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • kontrasygnata dokumentów, na podstawie których Gmina zaciąga zobowiązania stanowiące podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
 • opracowywanie prognoz finansowych dla Gminy,
 • sporządzanie rocznych projektów budżetu Gminy i przedkładanie ich w obowiązującym trybie do uchwalenia,
 • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością finansową budżetu Gminy,
 • kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i jego zmiany oraz prowadzenie sprawozdawczości i analiz,
 • kontrolowanie prawidłowości dysponowania środkami zgromadzonymi z kredytów bankowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta, dotyczących budżetu Gminy,
 • opracowywanie przy współudziale kierowników poszczególnych referatów rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia.
Pod bezpośrednim nadzorem Skarbnika pozostają pracownicy referatu Finansów, Budżetu i Podatków. Skarbnik przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków. Skarbnik sprawuje nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie działania nadzorowanego referatu. Skarbnik bierze udział w procesie przygotowań obronnych państwa i w organizacji systemu zarządzania kryzysowego.