, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Władze Wójt Gminy
Wójt Gminy

 

 

 
Wójt
 
Marek Kowalski
Wójt Gminy Abramów
 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • organizowanie i kierowanie pracami Urzędu,
 • kierowanie polityką kadrową i płacową Urzędu oraz nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających ze stosunku pracy,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Urzędu do wykonywania w swoim imieniu innych czynności wynikających z przepisów prawa lub aktów wewnętrznych,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy,
 • przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,
 • przygotowywanie projektu budżetu Gminy oraz nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
 • przygotowywanie projektów i określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadku nie cierpiącym zwłoki,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,
 • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji, itp.),
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw przekazanych ustawami do kompetencji innych organów,
 • zatwierdzanie zakresów czynności Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz samodzielnych stanowisk będących pod bezpośrednim nadzorem Wójta,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta w okresie międzysesyjnym;
 • przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków,
 • zarządzanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 • powoływanie pełnomocnika ochrony i organizowanie pionu ochrony,
 • organizacja i kierowanie procesem przygotowań obronnych państwa,
 • organizowanie i odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych,
 • wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Wójta innymi szczególnymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, koordynowanie działalności pracowników Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • zatwierdzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych: zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych oraz dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,
 • ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów,
 • wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
 • wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy.