, Imieniny:
Jesteś na: Gospodarka odpadami Zasady Segregacji Śmieci
Zasady Segregacji Śmieci

Informacja

ODPADY SEGREGOWANE tzw. SUCHE – gromadzone w workach koloru żółtego


Frakcja może zawierać:

Opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych i chemii gospodarczej, po produktach przemysłowych stosowanych w gospodarstwach domowych, w tym opakowania wielomateriałowe, np. po mleku, jogurtach, itp. opakowania papierowe, opakowania z metali (np. puszki) po produktach spożywczych i produktach przemysłowych używanych w gospodarstwach domowych, opakowania styropianowe, pojemniki po kosmetykach, drobny złom metalowy, papier, tekturę i tworzywa sztuczne niestanowiące odpadów budowlanych.

Odpady opakowaniowe w tej frakcji powinny być opróżnione z zawartości, niezamoczone, niezawilgocone.
 
Nie dopuszcza się:
 
Opakowań po chemikaliach, nawozach, środkach ochrony roślin, substancjach o nieznanym składzie chemicznym i niedającym się ustalić pochodzeniu, opakowań szklanych, opakowań po lekach bez względu na rodzaj oraz odpadów medycznych i weterynaryjnych, pieluch jednorazowych a także baterii i akumulatorów.


Zawartość bioodpadów, odpadów ulegających biodegradacji lub odpadów zielonych dyskwalifikuje frakcję w całości i traktowana jest, jako odpady zmieszane, gromadzone w pojemniku


SZKŁO OPAKOWANIOWE - gromadzone w workach koloru zielonego

Frakcja może zawierać:

Wszystkie rodzaje szkła opakowaniowego, w tym np. butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, itp. bez względu na stopień przeźroczystości i barwę. Opakowania powinny być opróżnione z zawartości i nie powinny zawierać zanieczyszczeń w postaci kapsli, nakrętek, uszczelek gumowych, zacisków metalowych. Dopuszcza się opakowania z pozostałością etykiet i otoczek metalowych.

Nie dopuszcza się:

Opakowań szklanych po środkach ochrony roślin i chemikaliach oraz po cieczach o nieznanym składzie chemicznym i niedającym się ustalić pochodzeniu, a także reflektorów i szyb samochodowych, szkła kuchennego, szkła hartowanego i zbrojonego, luster, stłuczki porcelanowej i ceramiki.


 

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE – gromadzone w pojemnikach

Tylko te odpady, których nie potrafimy przypisać do odpowiedniej grupy odpadów zbieranych selektywnie.

Nie dopuszcza się:

Odpadów medycznych i weterynaryjnych, w tym igieł, strzykawek, wenflonów itp. Frakcja nie może zawierać także odpadów, których rozmiar i kształt mogą powodować utrudnienia w wyładunku lub zakłócać przetworzenie odpadów w instalacji, w tym głównie odpadów wielkogabarytowych, elementów karoserii samochodowych, lin i sznurów, siatki ogrodzeniowej oraz popiołu paleniskowego.


BATERIE, AKUMULATORY, PRZETERMINOWANE LEKI

Zużyte baterie, akumulatory i przeterminowane leki należą do grupy odpadów niebezpiecznych i nie mogą się znaleźć w jakimkolwiek worku z odpadami segregowanymi lub pojemniku na odpady zmieszane.
Odpady te można przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów. Ponadto baterie i akumulatory małogabarytowe można dostarczyć do specjalnych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy Abramów oraz Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Abramowie(PSZOK).
 1. Polna 3 (była baza SKR),

natomiast leki do pojemników znajdujących się w aptekach.


PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Zlokalizowany jest w Abramowie,

 1. Polna 3 (była baza SKR).

Odpady przyjmowane są w ostatni wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 15:00.

W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny (wyłącznie w całości), możemy go również oddać w miejscu zakupu nowego sprzętu,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • chemikalia i opakowania po nich,
 • zużyte żarówki, świetlówki,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, bez odpadów zawierających azbest.

W skład frakcji mogą wchodzić:

 • różnego rodzaju mineralne odpady z budowy i remontów,
 • fragmenty elementów wyposażenia,
 • gruz betonowy i ceglany bez zanieczyszczeń (przyjmowany odrębnie po uzgodnieniu w UG Abramów),
 • ceramika sanitarna,
 • materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian,  folia budowlana)
 • materiały hydrauliczne,
 • szkło okienne itp.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz inne przydatne informacje, druki deklaracji znajdują się na stronie internetowej: www.abramow.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Termin płatności:

Przypominamy o obowiązujących terminie płatności za odbiór odpadów komunalnych do 20 dnia każdego miesiąca.

W przypadkach niezachowania obowiązujących terminów płatności wystawiane są upomnienia, za które obciążają podatnika dodatkowymi kosztami w wysokości 11,60 zł.

Wpłat można dokonywać:

 1. w banku (w Banku Spółdzielczym w Abramowie bez opłaty),
 2. przelewem na indywidualny rachunek bankowy (do pobrania w UG Abramów),
 3. u inkasenta (sołtysi poszczególnych miejscowości).

 

NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW:

 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca, odbierający odpady przyjmuje je jako odpady zmieszane i powiadomi o tym Urząd Gminy. Jeżeli nieprawidłowości w segregacji odpadów powtórzą się zostanie wydana decyzja administracyjna podwyższająca opłatę do wysokości opłaty jak za odpady zmieszane.

 

ZMIANA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:

W każdym przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość będącej podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Abramów w terminie 14 dnia zmiany.

Wszelkich informacji na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Urzędu Gminy Abramów, pok. 7 lub pod nr telefonu (81) 8525016 wew. 44.

Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów