, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ekologia w Gminie
Ekologia w Gminie
Gmina Abramów ma dobra bazę do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych.

Ze względu na swoje położenie gmina jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki wiatrowej (szczególnie w miejscowości Marcinów) i słonecznej. Ponadto dużą ilość gruntów ornych oraz tradycja rolnicza stwarza realne szanse rozwoju upraw energetycznych na terenie gminy oraz produkcji energii z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Gmina leży równie w obrębie tzw. rowu lubelskiego, w pobliżu którego stwierdzono występowanie znacznych zasobów wód geotermalnych.