, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.abramow.pl

Urząd Gminy Abramów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Abramów.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-31.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 

Niespełnione wymagania

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

 

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Brak osoby - kontakt przez gminę, gmina@abramow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818525001 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Gminy Abramów mieści się w 3-kondygnacyjnym budynku z dwoma wejściami - głównym, od strony północnej i drugim od strony wschodniej.


Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach, natomiast przy wejściu od strony wschodniej brak takiego podjazdu. Szerokość drzwi wejściowych i wysokość progów pozwala na wjazd osobom poruszającym się na wózkach, ale dalej znajdują się schody, przy których zamontowana jest jedynie poręcz dla osób mających problem z poruszaniem, natomiast brak jest podjazdu. Wewnątrz budynku nie ma windy.


Na parterze, po wejściu głównym wejściem mieści się Urząd Stanu Cywilnego, oraz stanowisko do Spraw Nieruchomości, Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Znajduje się tu również Urząd Poczty Polskiej i Apteka. Po wejściu do budynku bocznym wejściem, znajdziemy na parterze również Centrum Usług Wspólnych.


Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat, gabinet Wójta Gminy Abramów, Zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz stanowiska do spraw Planowania Przestrzennego, Podatków i Księgowość. Znajdziemy tu również Gminną Bibliotekę Publiczną, do której łatwiej dotrzeć wchodząc wejściem bocznym.


Na drugim piętrze znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i sala konferencyjna.
Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze tuż przy wejściu głównym. Pozostałe toalety, na każdym z pięter nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Urzędu Gminy Abramów od strony wschodniej znajduje się parking, niestety bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.


Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić jakąkolwiek sprawę na wyższych piętrach budynku proszone są o skorzystanie z dzwonka umieszczonego na ogrodzeniu (przy furtce) przed wejściem głównym, kontakt telefoniczny z sekretariatem (tel.: 81 85 25 001) lub zgłoszenie do pokoju nr 1, który znajduje się na parterze budynku, tuż przy wejściu głównym.

 

Aplikacje mobilne

brak