, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Rada Gminy Abramów
Rada Gminy Abramów

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.


Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Abramów Kadencja IX (2024-2029)

1. Marcin Mazur – Przewodniczący Rady Gminy
2. Marek Grobel – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Andrzej Wójtowicz – Radny
4. Małgorzata Kula – Radna
5. Milena Bieniek - Radna
6. Iwona Cwajda – Radna
7. Leszek Ogórek – Radny
8. Andrzej Rojek – Radny
9. Danuta Komsta – Radna
10. Marcin Ogórek – Radny
11. Marcin Dudzik - Radny
12. Agnieszka Rojek – Radna
13. Jarosław Zdunek – Radny
14. Łukasz Furtak – Radny
15. Anna Sekita – Radna

 

Szybki kontakt

Urząd Gminy Abramów
ul. Szkolna 2
21-143 Abramów
tel: 81 85 25 001/016/035
fax: 81 85 25 016 w. 47
e-mail: gmina@abramow.pl

Rachunek bankowy
BS Lubartów Oddział w Abramowie
92 8707 1045 0100 0723 2001 0009

Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów