, Imieniny:
Jesteś na: Urząd Gminy Struktura Urzędu
Struktura Urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Abramowie i załatwianie spraw

Michał Rola – Wójt Gminy

p. nr 15, tel. 81 8525035

 • Głównym zadaniem Wójta Gminy  jest kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

 

Joanna Białek - Sekretarz Gminy

 p. nr 13, tel. 81 8525001

 • Sekretarz wykonuje zadania i kompetencje w czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji.

 

Dorota Czubak – Skarbnik Gminy

p. nr 12, tel. 818525016 w. 32

 • Kierowanie pracą Referatu  Finansów, Budżetu  i Podatków.
 • Opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości, procedur kontroli finansowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej.  
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych oraz  bilansu skonsolidowanego.

 

Lech Komsta – Kierownik USC

p. nr 2, tel. 818525033

 • Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 • Prowadzenie ewidencji ludności.
 • Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • Sprawy wojskowe.

 

Halina Nakonieczna – Inspektor ds. inwestycji, planowania przestrzennego i zamówień publicznych

p. nr 10, tel. 818525016 w. 42

 • Sporządzanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz  wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek.
 • Sporządzanie decyzji na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.
 • Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Barbara Komsta – Inspektor ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy

p. nr 14, tel. 81 8525016

 • Realizacja zadań z zakresu organizacyjno-kadrowego.
 • Obsługa organów gminy.
 • Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, e-PUAP  i poczty elektronicznej.
 • Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz uchwał i zarządzeń.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Bożena Malesa – Inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

 p. nr 11A, tel. 818525016 w. 44

 • Pobór podatków i opłat lokalnych i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
 • Wydawanie zaświadczeń z zakresu podatków i opłat.
 • Rozliczanie wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
 • Podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe.

 

Urszula   Karpińska - Inspektor ds. wymiaru podatków

p. nr 11A, tel. 818525016 w. 44

 • Ustalanie wymiaru  podatków i opłat lokalnych– wystawianie nakazów płatniczych.
 • Stosowanie ulg, umorzeń i obniżek w podatku.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i o dochodzie z gospodarstwa rolnego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Justyna Skorupska – Podinspektor ds.  księgowości

p. nr 11C, tel. 818525016 w. 36

 • Sporządzanie list płac dla pracowników- składki ZUS, podatki.
 • Rozliczanie podatku VAT i jego ewidencja księgowa.
 • Prowadzenie rachunkowości syntetycznej.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej.

 

Agnieszka Aftyka –   Podinspektor ds. księgowości  finansowo-budżetowej

p. nr 11C, tel. 818525016 w. 36

 • Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.
 • Ewidencja księgowa i rozliczanie podatku VAT  – po centralizacji.
 • Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych, w tym  dokonywanie wpisów, zmian, zawieszeń lub wykreśleń w CEIDG.
 • Realizacja zadań  z zakresu inwentaryzacji i majątku gminy.
 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Prowadzenie dokumentacji i koordynacja prac GKRPAiN.
 • Prowadzenie rachunkowości i ewidencji syntetycznej.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

 

Sławomir Struski – Inspektor ds. nieruchomości, obronnych, obrony cywilnej i  zarządzania kryzysowego

p. nr 1, tel. 81 8525033, 81 8525016 w. 34

 • Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
 • Realizacja zadań obronnych , z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Realizacja zadań z zakresu organizacji pozarządowych i OSP.

 

Sylwia Zielińska -  Podinspektor ds. ochrony środowiska i  gospodarowania odpadami  

p. nr 11A, tel. 81 8525016 w. 44

 • Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarowania odpadami.
 • Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa.

 

Anna Mrozek - Młodszy referent ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej p. nr 10,  tel. 81 8525016 w. 42

 • Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu dróg i komunikacji gminnej,
 • Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym usług komunalnych i utrzymania infrastruktury technicznej, 
 • Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym opracowywanie wniosków do właściwych organów,
 • Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia, kultury, sportu i turystyki oraz  BHP.

 

Paweł Kozak – Informatyk p. nr 1, tel. 81 8525033, 81 8525016 w. 34

 • Obsługa informatyczna urzędu.
 • Realizacja zadań z zakresu  promocji i rozwoju gminy,  zdrowia, kultury, sportu

 

Szczegółowe zakresy czynności są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gm. Abramów www.bip.lublin.pl/abramow/