, Imieniny:
Jesteś na: Przyroda i kultura
Walory przyrodnicze
Gmina położona jest na Wysoczyznie Lubartowskiej (należącej do Niziny Południowopodlaskiej), cechujacej się monotonią rzeźby. Cześć gminy wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór", chroniącego walory krajobrazowe mozaiki lasów i łąk. Obszar ten łaczy się od północy z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” oraz od wschodu z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Łączna powierzchnia obszarów chronionych w gminie wynosi 1 781 ha. Stanowi to zaledwie 21,1% powierzchni gminy, podczas gdy średnio w województwie odsetek obszarów prawnie chronionych kształtuje się na poziomie prawie 23%, zaś w kraju – 33%.
 

Gmina leży na obszarze zlewni Wisły. Północna część położona jest w dorzeczu rzeki Mininy (lewobrzenego dopływu Wieprza), natomiast cześć środkowa i południowa – w dorzeczu Białki i Syroczanki (dopływów Kurówki). Poza tym na terenie gminy istnieje szereg cieków wodnych nie posiadajacych nazwy. Wskutek przeprowadzonych prac melioracyjnych, nastapił zanik wielu zródeł, skrócenie górnych odcinków rzek, wysychanie mniejszych cieków oraz obniżenie zwierciadła wody. Do wód powierzchniowych Gminy Abramów należą także niewielkie stawy w Abramowie i Sosnówce oraz liczne torfianki i sadzawki. Wody podziemne wystepują w utworach kredowych, trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

Ponad 8% powierzchni gminy stanowia lasy należące do kompleksu Lasów Kozłowieckich. Są to głównie lasy mieszane: sosnowo-dębowe. Rosna tu także graby i brzozy. Mimo nierównomiernego rozmieszczenia lasy posiadają dużą wartość gospodarczą i użytkową dla gminy.

Do roslin wystepujacych na terenie gminy i objetych ochrona należy 17 gatunków, m.in. wełnianka, grążel żółty, chrobotek, okrenica bagienna.

Oprócz bogactwa przyrody, gmina jest dosyć uboga, jeżeli chodzi w występowanie surowców mineralnych. Wystepują tutaj niewielkie ilości surowców ilastych oraz krzemionkowych (piaski). Surowce te nie są obecnie eksploatowane. Poza tym wystepują tu złoża torfów, które znajdują się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”, dlatego te nie mogą być wydobywane.

Natomiast wydaje się, że gmina Abramów ma dobrą bazę do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Ze względu na swoje położenie gmina jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki wiatrowej (szczególnie w miejscowosci Marcinów) i słonecznej. Ponadto duża ilość gruntów ornych oraz tradycja rolnicza stwarza realne szanse rozwoju upraw energetycznych na terenie gminy oraz produkcji energii z odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Gmina leży również w obrębie tzw. rowu lubelskiego, w pobliżu którego stwierdzono występowanie znacznych zasobów wód geotermalnych.