, Imieniny:
Jesteś na: Przyroda i kultura
Walory przyrodnicze
Gmina położona jest na Wysoczyznie Lubartowskiej (należącej do Niziny Południowopodlaskiej), cechujacej się monotonia rzeźby. Cześć gminy wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór", chroniącego walory krajobrazowe mozaiki lasów i łąk. Obszar ten łaczy się od północy z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza” oraz od wschodu z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Łączna powierzchnia obszarów chronionych w gminie wynosi 1 781 ha. Stanowi to zaledwie 21,1% powierzchni gminy, podczas gdy średnio w województwie odsetek obszarów prawnie chronionych kształtuje się na poziomie prawie 23%, zaś w kraju – 33%.
 

Gmina leży na obszarze zlewni Wisły. Północna część położona jest w dorzeczu rzeki Mininy (lewobrzenego dopływu Wieprza), natomiast cześć środkowa i południowa – w dorzeczu Białki i Syroczanki (dopływów Kurówki). Poza tym na terenie gminy istnieje szereg cieków wodnych nie posiadajacych nazwy. Wskutek przeprowadzonych prac melioracyjnych, nastapił zanik wielu zródeł, skrócenie górnych odcinków rzek, wysychanie mniejszych cieków oraz obnienie zwierciadła wody. Do wód powierzchniowych Gminy Abramów należą także niewielkie stawy w Abramowie i Sosnówce oraz liczne torfianki i sadzawki. Wody podziemne wystepują w utworach kredowych, trzeciorzedowych i czwartorzedowych.

Ponad 8% powierzchni gminy stanowia lasy należące do kompleksu Lasów Kozłowieckich. Są to głównie lasy mieszane: sosnowo-debowe. Rosna tu take graby i brzozy. Mimo nierównomiernego rozmieszczenia lasy posiadają dużą wartość gospodarczą i użytkową dla gminy.

Do roslin wystepujacych na terenie gminy i objetych ochrona należy 17 gatunków, m.in. wełnianka, grążel żółty, chrobotek, okrenica bagienna.

Oprócz bogactwa przyrody, gmina jest dosyć uboga, jeżeli chodzi w występowanie surowców mineralnych. Wystepuja tu niewielkie ilosci surowców ilastych oraz krzemionkowych (piaski). Surowce te nie sa obecnie eksploatowane. Poza tym wystepują tu złoża torfów, które znajduja się na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Kozi Bór”, dlatego te nie mogą byc wydobywane.

Natomiast wydaje się, że gmina Abramów ma dobra baze do rozwoju energii ze zródeł odnawialnych. Ze wzgledu na swoje położenie gmina jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki wiatrowej (szczególnie w miejscowosci Marcinów) i słonecznej. Ponadto duża ilosc gruntów ornych oraz tradycja rolnicza stwarza realne szanse rozwoju upraw energetycznych na terenie gminy oraz produkcji energii z odpadów pochodzenia roslinnego i zwierzęcego.

Gmina leży również w obrębie tzw. rowu lubelskiego, w pobliu którego stwierdzono wystepowanie znacznych zasobów wód geotermalnych.
Mapa Gminy Abramów
Odnawialne Źródła Energii
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów