, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacje dla rolników KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO...

Informacje dla rolników

Rzepak
Opublikowano: 30-05-2022

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W LUBARTOWIE

W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ OBEJMUJĄCEJ PRODUKCJĘ PIERWOTNĄ, DOSTAWY BEZPOŚREDNIE ORAZ ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

OSOBY planujące rozpocząć działalność na terenie powiatu lubartowskiego w zakresie:

  • produkcji pierwotnej (uprawy płodów rolnych na inny niż prywatny użytek),
  • dostaw bezpośrednich płodów rolnych, w tym w formie kiszonej lub suszonej,
  • rolniczego handlu detalicznego polegającego na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy (…) i zbywaniu takiej żywności,

    są zobligowane do uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie. W ramach rejestracji działalności wskazane byłoby aby w/w osoby zgłaszały się do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie celem wyjaśnienia wymagań przepisów dla w/w działalności.

 

Dokonanie rejestracji i uzyskanie stosownego zaświadczenia o wpisie (…) JEST BEZPŁATNE.

 

NATOMIAST NIEDOPEŁNIENIE W/W OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAĆ NAKŁADANIEM KAR PIENIĘŻNYCH 

 

Kwestię kar pieniężnych reguluje art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.) w myśl którego „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej (…) wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000zł”.

 

Podstawa prawna w/w obowiązku i przepisy prawne regulujące powyższą kwestię: ­

  • ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm. ), ­ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2097), ­
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r., Nr 112, poz. 774), ­ rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 2159), ­
  • rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiającego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463 z późn. zm.), ­
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30.04.2004r. str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. XII, t. 34 str. 319 z późn. zm.), ­
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 ) – w szczególności art. 20.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przypomina, iż zgodnie z treścią art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13, ust. 3, art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2020r., poz. 2021 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu (…) wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów (…) podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 2 i 3 w/w ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

 

W/w wniosek o wpis do rejestru zakładów można również pobrać w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 103 lub ze strony internetowej https://psselubartow.pis.gov.pl/

 

 

 

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów