, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW...

Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 R. NA TERENIE GMINY ABRAMÓW.
Opublikowano: 16-06-2020

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 R. NA TERENIE GMINY ABRAMÓW.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1728 Wójt Gminy Abramów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Abramów.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
 
Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 • Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 • Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 • Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymagania, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie w tym umyślne przestępstwo skarbowe – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
 • Oświadczenie dotyczące RODO (zał. 3).
 • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Abramowie.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Gminne Biuro Spisowe (tel. 81 8525001);
Adres do doręczeń: Urząd Gminy, ul. Szkolna 2, 21 – 143 Abramów, (sekretariat UG pokój nr 10, I piętro);

Informacje dodatkowe dla osób składających oferty.

Kandydat na rachmistrza obowiązkowo musi odbyć trzydniowe szkolenie z organizacji, metodologii, promocji spisu, ochrony danych osobowych oraz obsługi aplikacji do realizacji spisu na urządzeniu mobilnym. Szkolenie będzie odbywało się w formie e/learningu oraz tradycyjnej. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Termin szkolenia i jego miejsce będzie wskazane odrębnie. Szkolenie jest bezpłatne. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenie.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem testowym w formie elektronicznej, sprawdzającym wiedzę merytoryczną i przygotowanie do wykonywania czynności zbierania danych przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego. W przypadku wywiadów telefonicznych stawka za przeprowadzony wywiad wynosi 20 zł.

Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem rachmistrza spisowego.
 
Abramów, dnia 15 czerwca 2020 r.
Wójt Gminy Abramów
 
Powrót