, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie

Aktualności

logo gminy Abramów -grafika ogólna
Opublikowano: 20-07-2020

Ogłoszenie

dotyczące wglądu do projektów uproszczonego planu urządzenia lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Abramów

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2129 z późn. zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Abramów – od dnia 20 lipca 2020 roku do dnia 20 września 2020 roku – w siedzibie Urzędu Gminy Abramów (pokój nr 5), w godzinach pracy Urzędu Gminy (7:30 – 15:30).

Na podstawie art. 21 ust. 5 cyt. ustawy, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dana uwaga dotyczy –w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2020 roku.

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA PODATKU LEŚNEGO.

Uproszczony plan urządzania lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

 Uproszczony plan urządzenia lasu (Inwentaryzacja stanu lasu) m.in. składa się z następujących elementów:

 • zestawień tabelarycznych dla całości obrębu ewidencyjnego,
 • opisu ogólnego dla całości obrębu ewidencyjnego (w tym wskazanie dla właścicieli lasów),
 • zestawień powierzchniowo miąższościowych,
 • wykazu działek leśnych i gruntów do zalesienia oraz ich właścicieli (brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),
 • wykazu działek leśnych – spis wg numerów działek ewidencyjnych,
 • wykaz zmian powierzchni leśnej w stosunku do rejestru gruntów (rozbieżności między ewidencją a stanem na gruncie; brak danych osobowych – ochrona danych „RODO”),
 • wykaz skrótów użytych w dokumentacji

oraz mapy gospodarcze lasu.

 Aby skorzystać z planu właściciel powinien posiadać:

 • numer ewidencyjny swojej działki
 • lub znać położenie w obrębie ewidencyjnym (numer działki można odczytać także z mapy dołączonej do planu).

 

Przy składaniu wniosków należy pamiętać, że Wykonawca planu bazuje na danych ewidencyjnych, pozyskanych z zasobów starostwa powiatowego. Wykonawca nie ma możliwości ich modyfikacji. Dane te są aktualne na dzień ich otrzymania przez wykonawcę. Uwagi dotyczące błędów lub nieaktualności danych ewidencyjnych (klasyfikacja użytków gruntowych, niezgodność ewidencji z przeznaczeniem działki w planie zagospodarowania przestrzennego) nie mogą być rozpatrywane przez wykonawcę planu urządzenia lasów.

 

PODATEK LEŚNY (podstawa prawna Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.):

 • Art.3 – Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 • Z podatku zwalnia się lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (Art. 7 ust. 1 pkt 1)
 • Art.4 ust. 1 – Podatek leśny od jednego hektara, za rok podatkowy wynosi, (…), równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ogłaszana jest komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Art. 4 ust. 4)

 

Ogłoszenie
Powrót