, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Grafika ogólna: sesja rady gminy Abramów zielony stół i biały napis na zielonym tle
Opublikowano: 23-07-2020

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów  z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.
 7. Debata  nad raportem o stanie gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Abramów  za 2019 rok. 
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  Abramów  za 2019 rok.
 10. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok  oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 12. Przedstawienie  opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów  z wykonania budżetu   za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały   w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Abramów do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/97/2016 Rady Gminy Abramów z dnia 02 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej  w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Abramów  z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne  usługi  opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  od opłat, jak również ich pobierania. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Abramów w roku szkolnym 2020/2021.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 25. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 26. Interpelacje i  zapytania radnych.
 27. Sprawy bieżące.
 28. Zamknięcie obrad.
          
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/                
                                                                                                                    Beata Łysiak   
 
Powrót