, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie

Aktualności

Grafika ogólna
Opublikowano: 28-10-2020

Zawiadomienie

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235, z późn. zm./ zawiadamia się o wydaniu decyzji nr 733/2020 z dnia 21 października 2020 roku

Zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 1521 L na odcinku Wielkolas-Marcinów od km 2+760 do km 5+526; w terenie przeznaczonym pod drogę powiatową; wg indywidualnego projektu budowlanego; na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1422, 1436, 1450, 1451, 1453, 1435, 552/4, 1465, 1466, 1019/2, 1027, 1028/1, 1079, 1080, położone w obrębie ewid. 060802 2.0009 Wielkolas oraz działki nr: 855, 859/2, położone w obrębie ewid. 060802 2.0006 Marcinów, jednostce ewidencyjnej 060802 2 gm. Abramów; dla inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w tut. Starostwie Powiatowym w Lubartowie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 81 855-20-61 (pn.-pt. w godzinach 730-15 30).

Otrzymuj ą:
    1. zgodnie z załącznikiem nr 1;
    2. a/a.
Powrót