, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności APEL do hodowców drobiu

Aktualności

Dwa gołębie
Opublikowano: 27-11-2020

APEL do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII 

W LUBARTOWIE Konrad Saweczko 

Szanowni Państwo, 

hodowcy drobiu na terenie powiatu lubartowskiego 

W związku z stwierdzanymi na jesieni 2020 r. w Europie, w tym również w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie przypomina zasady ochrony stad drobiu przed grypą ptaków i apeluje o ich obligatoryjne, rzetelne przestrzeganie. 

Zalecenia dla hodowców drobiu w chowie przyzagrodowym 

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • zaleca się osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu. 

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych 

 • Karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. 

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu 

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrywanie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
  rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa; używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. 

Zalecenia dodatkowe 

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych, zadaszonych pomieszczeniach);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa; nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak  najczęściej usuwać opadłe owoce. 

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, co może skutkować ogromnymi stratami finansowymi dla wszystkich hodowców drobiu na danym terenie. 

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu musi być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81-855-28-11 lub odwiedzając stronę BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie https://www.e-bip.org.pl/piwlubartow/. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie
Konrad Saweczko
 

 

Ikona pdfApel Ulotka HPAI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [749.20 KB]

Ikona pdfZalecenia dla hodowców, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.81 MB]

Powrót