, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE

Aktualności

OGŁOSZENIE
Opublikowano: 18-12-2020

OBWIESZCZENIE

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: wewnętrznej linii zasilającej nN do masztu telekomunikacyjnego w Abramowie, na dz. o nr ew.: 541, 197 i 314, położonych w miejscowości Abramów, gm. Abramów. 

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018r., 1945.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2020 r. ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom — w dniu 16 grudnia została wydana decyzja nr PP.6730.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: wewnętrznej linii zasilającej nN do masztu telekomunikacyjnego w Abramowie, na dz. o nr ew.: 541, 197 i 314, położonych w miejscowości Abramów, gm. Abramów. 
 
Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Abramów, pokój nr 6, I piętro. 
 
POUCZENIE 
Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia doręczenie wyżej wymienionej decyzji uważa się za dokonane. 
 
Wójt Gminy 
mgr inż. Marek Kowalski
 
 
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów