, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE

Aktualności

OGŁOSZENIE
Opublikowano: 18-12-2020

OBWIESZCZENIE

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: wewnętrznej linii zasilającej nN do masztu telekomunikacyjnego w Abramowie, na dz. o nr ew.: 541, 197 i 314, położonych w miejscowości Abramów, gm. Abramów. 

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018r., 1945.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 września 2020 r. ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom — w dniu 16 grudnia została wydana decyzja nr PP.6730.5.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: wewnętrznej linii zasilającej nN do masztu telekomunikacyjnego w Abramowie, na dz. o nr ew.: 541, 197 i 314, położonych w miejscowości Abramów, gm. Abramów. 
 
Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Abramów, pokój nr 6, I piętro. 
 
POUCZENIE 
Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia doręczenie wyżej wymienionej decyzji uważa się za dokonane. 
 
Wójt Gminy 
mgr inż. Marek Kowalski
 
 
Powrót