, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy...

Aktualności

Herb na  rozmytym tle
Opublikowano: 21-12-2020

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Abramów z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 r. w zamian za święto przypadające w wolną sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Abramowie w zamian za święto przypadające w wolną sobotę 26 grudnia 2020 r.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.abramow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Abramowie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kowalski

 

Powrót