, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna...

Aktualności

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
Opublikowano: 26-10-2016

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Informuje o naborze wniosków w 2016 roku o przyznanie pomocy finansowej poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na następujące operacje:

I. Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie zakładania działalności gospodarczej.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 800 000, 00 zł

II. Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2: Rozwój działalności gospodarczej.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 555 000, 00 zł

III. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1: Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 400 000, 00 zł

IV. Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art.3 pkt.2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.  w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 500 000, 00 zł

V. Zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach Przedsięwzięcia 1.4.2: Rozwój  i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000, 00 zł

VI. Wsparcie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność w tym grupy defaworyzowane w ramach Przedsięwzięcia 1.5.1: Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 50 000, 00 zł

 

1. Organizator naboru wniosków: Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

2. Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia:

od 07 listopada 2016 r. do 06 grudnia 2016 r.

3. Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: biuro Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.

4. Tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia: wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt.3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 15.15. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do biura LGD najpóźniej do godz. 15.15 w dniu 6 grudnia 2016.

5.  Miejsce udostępniania Lokalnej Strategii Rozwoju i formularzy:

a) Lokalna Strategia Rozwoju, procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz lokalne kryteria wyboru operacji i operacji własnych zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD pod adresem www.lgdlubartow.org.pl w zakładce: do pobrania/dokumenty LGD;

b) formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją, biznes plan wraz z instrukcją, formularz umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD pod adresem www.lgdlubartow.org.pl w zakładce: do pobrania/druki.

 

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Ogłoszenie o naborze, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [70.84 KB]


Powrót