, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 WÓJTA GMINY...

Aktualności

Herb Gminy na tle osoby podpisującej dokument
Opublikowano: 01-04-2021

ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 WÓJTA GMINY ABRAMÓW z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie podjętych działań w Urzędzie Gminy w Abramowie w związku z sytuacją kryzysową w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Covid-19.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (Dz. U z 2020 r. poz.713,1378 t.j.), art. 19 ust. 1, 2 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.2020 r. poz.1856 t.j.) w związku z sytuacją kryzysową wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej koronawirusa, ochrony zdrowia oraz zapewnienie ciągłości administracji publicznej zarządzam:

§1

  1. Ograniczenie w Urzędzie Gminy w Abramowie bezpośredniej obsługi interesantów. Wyznaczenie trybu obsługi spraw możliwych do załatwienia w drodze teleinformatycznej. Ustalenie planu awaryjnego dla urzędów na wypadek objęcia kwarantanną polegającego na skierowaniu części załogi w tryb pracy zdalnej.
  2. Przygotowanie do ewentualnego podjęcia przez wójta upoważnień umożliwiających ciągłość administracji publicznej. Zasady obsługi interesantów Urzędu Gminy Abramów określa Załącznik Nr 1.
  3. Wykonywanie systematycznej oceny występującego zagrożenia epidemiologicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo publiczne, kierowanie monitorowaniem planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń dla pracowników urzędu i interesantów.
  4. Wyznaczenie dyżurów z pośród pracowników Urzędu Gminy w Abramowie dla zapewnienia obsługi interesantów w trybie zastępczym spowodowanym zagrożeniem epidemiologicznym.
  5. Wstrzymanie przyjmowania osobistego interesantów przez Wójta Gminy.

§2

Podawanie do publicznej wiadomości zasad bezpośredniej obsługi interesantów w urzędzie poprzez komunikaty i ogłoszenia zamieszczane na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Kowalski
 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 21/2021

Wójta Gminy Abramów

z dnia 29 marca 2021 r.

 

Informacja o zmianie zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Abramów

W związku ze zmianą sytuacji w zakresie zagrożenia COVID-19 w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa wśród interesantów oraz pracowników Urzędu Gminy w Abramowie od dnia 29 marca 2021 r. (poniedziałek) do odwołania, wstrzymana zostaje osobista obsługa interesantów w Urzędzie Gminy za wyjątkiem sytuacji niecierpiących zwłoki – wydanie aktu zgonu.

Wszelką korespondencję z Urzędem Gminy w Abramowie należy prowadzić poprzez:

  • składanie wniosków, podań, pism do skrzynki podawczej umieszczonej na zewnątrz budynku urzędu,

  • za pośrednictwem poczty wysyłając na adres; Urząd Gminy Abramów, 21-143 Abramów, ul. Szkolona 2,

  • platformę ePUAP.

Zaleca się podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Odwołuje się wszelkie sprawy administracyjne i wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie urzędu wyznaczone od 29 marca br.

Informację o sposobie załatwienia spraw, terminach wizyt w celu odbioru wystawionych dokumentów uzyskacie Państwo w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego bezpośrednio z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację zadania lub w sekretariacie urzędu – tel. 81 8525016, e-mail: gmina@abramow.pl

W przypadkach niecierpiących zwłoki oraz konieczności odbioru dokumentów z urzędu (po wcześniejszym umówieniu terminu obsługi z pracownikiem) interesanta obowiązują zasady wstępu do Urzędu ( zachowanie reżimu sanitarnego) opisane przy wejściu do budynku urzędu.

 

 

 

Powrót