, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY...

Aktualności

Kogut
Opublikowano: 16-04-2021

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W LUBARTOWIE Konrad Saweczko

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie, w związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotycząc wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), przesyła do wiadomości i wykorzystania ulotkę informacyjną z zaleceniami dla hodowców drobiu.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW  PRZYZAGRODOWY  

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie maj dostępu  ptaki dzikie;  
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia  kontaktów z dzikim ptactwem;  
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;  
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod  szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;  
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodząc spoza gospodarstwa  (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);  
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy  lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu; 
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem; 
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z  obsług drobiu; 
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w  przemysłowych fermach drobiu.  

Ulotka w formie graficznej z informacjami z aktualności

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI  

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem  uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem. 

 

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU  

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz  jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wodnej, ogrodzonej przestrzeni, pod  warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem; 
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie maj dostępu  ptaki dzikie; 
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie  wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzi z terenów  wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z  okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoją ptaków  dzikich; 
 • szczelne przykrycie pojemników z karm i wodą do picia lub przetrzymywanie ich  wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą  pochodząc spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); 
 • ograniczenie przemieszczania si osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w  których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; 
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych  środkiem dezynfekcyjnym; 
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi  np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni iub przez zakład utylizacyjny; 
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; 
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;  • używanie odzieży ochrormej oraz obuwia ochrormego przy czynnościach związanych z  obsług drobiu; 
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed  wejściem do obiektów, w których utrzymuje si drób; 
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami. 

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNECO LEKARZA WETERYNARII 
 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczy przed  dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć  itp.); 
 • należy regularnie przegląda wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków; 
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków  inwentarskich (umieści siatki w oknach i otworach, zabezpieczy kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzy sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka  wodne), a istniejące należy zabezpieczy przed dostępem dzikiego ptactwa; 
 • nie należy dokarmia dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki); 
 • Jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak naj częściej usuwać  opadłe owoce.  
Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zalecę może powodowa wzrost zagrożenia grypą  ptaków.
  
Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być  niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii, lekarza weterynarii opiekującego się fermą.
Powrót