, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Usuwanie folii rolniczych i innych...

Aktualności

Traktor na polu
Opublikowano: 19-08-2021

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Abramów informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W celu przygotowania wniosku przez Gminę Abramów niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Abramów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • folie rolnicze,

  • siatka i sznurek do owijania balotów,

  • worki po nawozach

  • opakowania typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych

mogą składać deklaracje dotyczące ilości wytworzonych odpadów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2021 r. (piątek). Wnioski rolników złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

W deklaracji należy określić ile zostaje wytworzonych poszczególnych odpadów w okresie 1 roku.

 

Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie przewiduje finansowania podatku VAT. W związku z powyższym kwotą podatku VAT(8%) naliczonego od zadeklarowanej ilości odpadów zostanie obciążony rolnik.

 

Warunkiem udziału w programie jest złożenie deklaracji wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Abramów - pokój nr 7 lub drogą elektroniczną (skan wypełnionej
i podpisanej deklaracji) na adres mailowy: s.zielinska@abramow.pl. Więcej informacji pod nr tel.
81 8525016 wew. 44.

Wzór deklaracji można pobrać w tut. Urzędzie pokój nr 7 oraz ze strony internetowej Gminy Abramów.

Ikona docxWniosek, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.53 KB]

Ikona docxOświadczenie o pomocy de minimis, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.44 KB]

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania.

Odebrane zostaną odpady wyłącznie w ilości wskazanej w deklaracji.

W przypadku otrzymania dofinansowania wszyscy rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą poinformowani o terminie oraz sposobie odbioru odpadów.

 

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Abramów otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Powrót