, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Projekt „Aktywni i kompetentni”

Aktualności

Projekt „Aktywni i kompetentni”
Opublikowano: 24-03-2017

Projekt „Aktywni i kompetentni”

Projekt skierowany jest do 100 osób młodych, kobiet i mężczyzn (60 K, 40 M) , w wieku 15 – 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo, bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych, w tym szczególnie niezarejestrowanych w urzędach pracy) a także niepełnosprawnych, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w województwie lubelskim na terenie powiatów: m. Lublin, lubelski, lubartowski.

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wsparciem w następującym zakresie:

Indywidualny Plan działania (IPD) opracowywany w trakcie   2 godzinnego  spotkania indywidualnego.   Celem  IPD będzie zdefiniowanie indywidualnej ścieżki rozwoju każdego Uczestnika Projektu w kontekście heterogonicznych cech, analiza jego umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych.  Na tej podstawie  powstanie zindywidualizowany plan najbardziej adekwatny do indywidualnej sytuacji, potrzeb/oczekiwań każdego z Uczestników Projektu.

Szkolenia zawodowe  - 1 szkolenie do wyboru zgodnie z IPD:

  • Telemarketer – Doradca klienta – 162 h – dla 20 osób
  • Pracownik obsługi biurowej z modułem IT – 160 h – dla 20 osób
  • Sekretarka/Prowadzenie spraw księgowo – kadrowych – 168 h – dla 20 osób
  • Opiekun/ka osoby starszej – 168 h – dla 20 osób
  • Grafik komputerowy – 168 h – dla 20 osób
  • lub inne wynikające z IPD

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje/kompetencje.

Warunkiem ukończenia szkoleń, uzyskania możliwości podejścia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% zajęć.

Staże zawodowe – to 3-miesięczny staż umożliwiający zdobycie doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem szkolenia, poznanie środowiska pracy i wykorzystanie nabytych kwalifikacji i kompetencji w praktyce. Staże dobierane będą w oparciu o IPD i będą kontynuacją zaplanowanej ścieżki wsparcia. Staże odbywać się będą w dni robocze, maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Zasady uczestnictwa w stażu zostaną określone odrębną umową.

Doradztwo zawodowe i indywidualne pośrednictwo pracyDoradztwo zawodowe

Indywidualne sesje Uczestników – są to 2 godzinne spotkanie indywidualne – organizowane równolegle do realizowanej ścieżki w celu lepszego określenia potencjału Uczestnika Projektu z wykorzystaniem procesu podnoszenia kwalifikacji ramach projektu

Grupowa sesja – to 1 spotkanie 8 godzinne w grupie 10-osobowej w formie warsztatów kompetencji społecznych i interpersonalnych w celu wzmocnienia poczucia własnej wartości, motywacji do działania, kształtowania świadomości własnych potrzeb i celów życiowych, rozwoju.

Pośrednictwo pracy – dwa spotkania po jednej godzinie – indywidualne sesje Uczestnika z pośrednikiem pracy na koniec ścieżki wsparcia (po stażu), który na bieżąco śledzi stan ofert pracy w woj. lubelskim w kontekście Uczestników (analiza IPD). Kompleksowa pomoc w wyborze zawodu zgodnie z kompetencjami/kwalifikacjami, prezentacja ofert, skierowanie na rozmowę z potencjalnym pracodawcą, uzyskanie informacji zwrotnej od Uczestnika Projektu.


Projekt „Aktywni i kompetentni”
Powrót