, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE XLVI sesja Rady...

Aktualności

Napis Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 15-06-2023

ZAWIADOMIENIE XLVI sesja Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.
 6. Debata  nad raportem o stanie gminy Abramów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Abramów  za 2022 rok. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  Abramów  za 2022 rok.
 9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 10.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok  oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 11.  Przedstawienie  opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów  z wykonania budżetu   za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały   w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty  za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                               /-/

                                                                                                                    Beata Łysiak

 

 

Powrót