, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ...

Aktualności

NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Opublikowano: 03-08-2017

NOWY OKRES ZASIŁKOWY DLA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Abramowie informuje, że od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. obowiązuje nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych, zaś od           1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. okres świadczeniowy dla funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 +”.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2017 r. W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy  wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada, natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od    1 września  do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od             1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

 Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzinna 500 +” przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.
Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


Wnioski na nowy okres świadczeniowy dla funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

 

 W okresie zasiłkowym 2017/2018 brane są pod uwagę dochody za rok 2016 z uwzględnieniem zmiany wysokości dochodów członków rodziny (utrata i uzyskanie dochodu).
W związku z powyższym istotne jest zgłoszenie przez wnioskodawcę zmiany sytuacji dochodowej rodziny jaka miała miejsce w roku bazowym 2016,  jak i po tym roku.

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać wraz z wymaganą dokumentacją                 w budynku Urzędu Gminy I piętro, pokój  Nr 12.

Osoby uzyskujące dochody z gospodarstwa rolnego proszone są o składanie wniosków                  o świadczenia  rodzinne, świadczenie wychowawcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego po opublikowaniu przez Prezesa GUS wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym za 1ha przeliczeniowego. Prezes GUS ma obowiązek ogłosić wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym za 1ha przeliczeniowego do dnia 23 września br.

Osoby które pobierają świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzieci uczące się w szkole ponadgimnazjalnej proszone są o dostarczenie zaświadczenia ze szkoły lub złożenia oświadczenia w terminie do 29 września br.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 852-50-16 w. 48

 

Powrót