, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Inwestycje budowlane bez pozwolenia

Aktualności

Inwestycje budowlane bez pozwolenia
Opublikowano: 23-08-2017

Inwestycje budowlane bez pozwolenia

Od początku roku obowiązuje znowelizowane prawo budowlane Nowe przepisy uprościły procedury, zwolniły część budynków z konieczności uzyskania pozwoleń na budowę lub dokonywania zgłoszeń, skróciły termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń oraz doprecyzowały zapisy stanowiące o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Ustawa zwolniła część robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Budynki gospodarcze i wiaty

Budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 została zwolniona od jakichkolwiek formalności. Zlikwidowano konieczność zgłoszenia takich inwestycji.

Pozwolenie na budowę zastąpiono zgłoszeniem w przypadku budowy wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Ze zgłoszenia zwolniono przebudowę obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

- parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;

- suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2.

Podobnie uregulowana została przebudowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2(maksymalnie jeden na każde 500 m2 powierzchni działki) również zwolniono z konieczności zgłoszenia.

Zjazdy z dróg

Tylko zgłoszenia wymaga teraz budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i konieczności zgłoszenia zwolnione zostały budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Podobnie uregulowana została budowa przepustów o średnicy do 100 cm.

Baseny i oczka

Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. Takie same regulacje dotyczą instalacji klimatyzacyjnych.

Przebudowa budynków

Pozwolenia na budowę wymagają teraz tylko przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków.

Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotychczas mogła być realizowana na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadziła do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Obecnie, zgłoszenie jest wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Pozostały zakres przebudowy nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają takie remonty, które dotyczą przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę silosów na materiały sypkie (mieszanki paszowe, otręby itp.) do 7,0 m wysokości (dotychczas 4,5 m).

Skrócony termin na sprzeciw

Ustawa wprowadziła także skrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 dni do 21 dni (tzw. milcząca zgoda). Ma to zapewnić przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na podstawie zgłoszenia.

Ponadto ustawa umożliwiła wydawanie przez urząd zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem 21-dniowego terminu. Po otrzymaniu zaświadczenia inwestor może przystąpić do rozpoczęcia prac.

Analogiczne zmiany są przewidziane w procedurze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Odchylenia do 2% nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę

Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2 % wymiarów określonych w projekcie budowlanym i spełnia równocześnie inne warunki (m.in. nie zwiększa zakresu obszaru oddziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie wskazanych w ustawie odstępstw oraz nie narusza przepisów techniczno-budowlanych).

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant ma obowiązek zamieścić w projekcie rysunek z opisem nieistotnego odstąpienia.

***

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw z celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255

Artykuł nie ma charakteru porady prawnej, a jest jedynie informacją.

Powrót