, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja o wynikach konsultacji

Aktualności

Informacja o wynikach konsultacji
Opublikowano: 31-10-2023

Informacja o wynikach konsultacji

projektu,,Program współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok”

Na podstawie Uchwały Nr IV/15/2011 Rady Gminy Abramów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych  organizacji. Wójt Gminy Abramów w dniu 06 października 2023 r. ogłosił konsultacje  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie gminy Abramów. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Abramowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

Uwagi, opinie i propozycje do przedmiotowego projektu zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty mogły przekazywać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy Abramów lub przesyłać na adres: gmina@abramow.pl od 06 października do 30 października 2023 r. 

W wyznaczonym terminie do Sekretariatu Urzędu Gminy w Abramowie nie wpłynęły  uwag oraz opinie do „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok". 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok" zostanie przedłożony pod obrady Rady Gminy Abramów na sesji w listopadzie 2023 r. 

Wójt Gminy 

mgr inż. Marek Kowalski 

 

Powrót