, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Napis "SESJA GMINY ABRAMÓW" na tle niebiesko oświetlonego wnętrza, prawdopodobnie sali konferencyjnej.
Opublikowano: 16-11-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich  sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Abramów na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Abramów na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 
 16. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Abramów w roku szkolnym 2022/2023.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                            /-/

                                                                                                                    Beata Łysiak 

 

 

Powrót