, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Napis "SESJA GMINY ABRAMÓW" na tle niebiesko oświetlonego wnętrza, prawdopodobnie sali konferencyjnej.
Opublikowano: 15-02-2024

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że LI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2024 roku.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie   udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość w sprawie dotacji celowej na współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne i za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Abramów oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 15. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                            /-/

                                                                                                               Beata Łysiak

Powrót