, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności PROJEKT „NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE...

Aktualności

Logo programu "Nowoczesna Edukacja w Gminie Abramów" składające się z czterech kwadratów w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym i niebieskim z grafiką balonu na gorące powietrze wypełnionego kolorowymi wzorami.
Opublikowano: 25-03-2024

PROJEKT „NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE ABRAMÓW”

Zdjęcie przedstawia cztery logotypy: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, Rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej (12 złotych gwiazd na niebieskim tle), oraz napis Lubelskie –na białym tle.

Gmina Abramów realizuje projekt „Nowoczesna edukacja w gminie Abramów” - projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0217/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 1 270 800,00 zł, w tym dofinansowanie 1 126 800,00 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 1 080 180,00 zł.  

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Abramów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 279 uczniów (145 dz. + 134 chł.) i 54 nauczycieli (34 K i 20 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programów rozwojowych przyczyniających się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:

 1. Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych;
 2.  Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:

 1. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
 2. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.
 3. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do 3 szkół objętych projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorz. będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.
 4. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia.
 5. Utworzenie 3 Szkolnych Ośrodków Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe.
 6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

 

Grupę docelową stanowi 279 uczniów (145 dz. i 134 chł.) uczęszczających do 3 szkół podstawowych z terenu wiejskiej Gminy Abramów: Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie (153 os. - 70 dz. i 83 chł.), Szkoły Podstawowej im. Czesława Janczarskiego w Wielkolesie (86 os. - 50 dz. i 36 chł.), Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wielkiem (40 os. - 25 dz i 15 chł.), 54 nauczycieli (34 K i 20 m) zatrudnionych w tych szkołach, 70 rodziców (50 K i 20 M).

 

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

 

Rezultaty projektu:

 • 3 szkoły objęte wsparciem
 • 279 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem 
 • 54 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
 • 15 dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem
 • 62 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
 • 266 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 52 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu
Zdjęcie przedstawia informacyjną grafikę o projekcie edukacyjnym finansowanym przez Unię Europejską, z logo UE i napisami, w tym wartość dofinansowania i adres strony internetowej.
Powrót