, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE

Aktualności

Napis "SESJA GMINY ABRAMÓW" na tle niebiesko oświetlonego wnętrza, prawdopodobnie sali konferencyjnej.
Opublikowano: 05-06-2024

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.
 6. Debata  nad raportem o stanie gminy Abramów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Abramów  za 2023 rok. 
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  Abramów  za 2023 rok.
 9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2023 rok  oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 11. Przedstawienie  opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów  z wykonania budżetu   za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały   w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Abramów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” oraz wyznaczenia osoby reprezentującej Gminę Abramów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 19. Rozpatrzenie  Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Marcin Mazur

Powrót