, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Abramów z dnia 08 listopada 2017 r.
Opublikowano: 13-11-2017

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Abramów z dnia 08 listopada 2017 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sosnówka.

 

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  § 21 i § 28 ust.11   Statutu Sołectwa Sosnówka stanowiącego załącznik Nr 8 do   Uchwały Nr IV/22/2003 Rady Gminy Abramów z dnia 27 lutego 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających (przedterminowych) Sołtysa Sołectwa Sosnówka,  w związku z wygaśnięciem mandatu sołtysa na skutek śmierci.

§ 2

Zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sosnówka na dzień 10 grudnia 2017 r. godz. 15.00 w pierwszym terminie i godz. 15.30 w drugim terminie, w lokalu remizy OSP w Sosnówce

§ 3

Ustala się porządek obrad zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i Sołtysa.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
 6. Ogłoszenie wyników głosowania.
 7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 8. Ogłoszenie wyników głosowania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

§ 4

Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Sołectwa Sosnówka na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania wiejskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót