, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Aktualności

Stół i napis Sesja Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 31-05-2013

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2013r. (piątek)

             Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późn .zm) zwołuję  XX sesję Rady Gminy Abramów. Posiedzenie odbędzie się dnia 7 czerwca  2013r. (piątek)

o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie

z proponowanym porządkiem obrad:

 1.Otwarcie sesji.

 2.Przyjęcie porządku obrad.

 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

  4.Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

  5.Interpelacje,wnioski i zapytania.

  6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za 2012r.

  7.Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

  8.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy

    za 2012r oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów .

  9.Zapoznanie Rady z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.

  10.Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.

  11.Głosowanie nad  projektem  uchwały w sprawie udzielenia

          absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2012r.

  12.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla

       zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

  13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

       w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

        i zagospodarowania tych odpadów.

  14.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami

      komunalnymi w drodze inkasa,określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

  15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

  17.Sprawy bieżące.

  18.Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art.25 ust.3 w/w ustawy niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania obrad.

 

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                        Beata Łysiak

 

Powrót