, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesja Rady Gminy

Aktualności

Sesja Rady Gminy
Opublikowano: 24-03-2014

Sesja Rady Gminy

RADA GMINY                                                          

  ABRAMÓW

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Zawiadamiam, że   XXV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się

w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 1. 6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności

Policji na terenie gminy Abramów w 2013 roku.

 1. 7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.
 2. 8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2014 r.
 3. 9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru Funkcjonalnego Abramów – Baranów –Garbów – Jeziorzany – Kamionka – Kurów – Markuszów – Michów – Ułęż”.
 4. 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska w Lublinie.
 5. 11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ”Regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Abramów”.
 6. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 8. 14.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Abramów

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności

pożytku publicznego” za 2013 rok.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                    /-/

                                                                                                            Beata Łysiak                                                                                                                    Serdecznie zapraszam!

Powrót