, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zarządzenie Nr 58 /15 Wójta Gminy...

Aktualności

Zarządzenie Nr 58 /15 Wójta Gminy Abramów z dnia 11 września 2015
Opublikowano: 11-09-2015

Zarządzenie Nr 58 /15 Wójta Gminy Abramów z dnia 11 września 2015

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej, położonego na terenie wsi Wielkolas gm. Abramów, położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1014/4 w miejscowości Wielkolas.

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015 r., poz. 782 ze zm.), § 3 ust. 1, § 8 ust. 1 i 2 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108, ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXII/128/2005 Rady Gminy Abramów z dnia 31 sierpnia 2005 r.  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych dla najemców w budynku wielomieszkaniowym „ Domu Nauczyciela” przy Szkole Podstawowej w Wielkolesie wraz ze sprzedażą ułamkowej części zabudowanej działki 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej, położonego na terenie wsi Wielkolas gm. Abramów położonym na działce oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 1014/4 o powierzchni 593 m2 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubartowie Księga Wieczysta Nr LU1A/00081832/2.

Powierzchnia mieszkania wynosi 55,01 m2. Mieszkanie położone jest na parterze i oznaczone jest numerem 1. 

§ 2

Przetarg odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Abramów.

§ 3

Ustalam następujące warunki przetargu:

cena wywoławcza wynosi 95000,00 zł(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100); przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) w terminie do dnia  6 października 2015 r., wadium należy wnieść  na rachunek bankowy Urzędu Gminy : 92 8707 1045 0100 0723 2001 0009

wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie,
nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu;

wysokość postąpienia ustala się na 5.000,00zł(słownie: pięć tysiące złotych 00/100);

osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę; osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży;

przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej;

cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo najpóźniej na 1 dzień roboczy przed zawarciem aktu notarialnego;

jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi;

przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyn jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

§ 4

Ustalam treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Abramów, na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 5

1.  Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisję przetargową w składzie:

Lech Komsta                - Przewodniczący

Halina Nakonieczna      - Zastępca Przewodniczącego

Anna Stasiak                - Członek

 

2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 58/15 

Wójta Gminy Abramów  z dnia 11  września 2015  r. 

 

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na sprzedaż nieruchomości
 
Wójt Gminy Abramów
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)
na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość na której znajduje się budynek tzn. Dom Nauczyciela a w nim wyceniany lokal mieszkalny Nr 1 znajduje się na działce Nr 1014/4 o powierzchni 593 m2 stanowiącej własność Gminy Abramów, która obecnie ma urządzoną księgę wieczystą LU1A/ 00081832/2.

Opis nieruchomości: 

Dom Nauczyciela w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne w tym lokal Nr 1 będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Wielkolas gm. Abramów. W budynku o zwartej bryle dwukondygnacyjnym podpiwniczonym od strony zachodniej wydzielona jest część mieszkalna w której są 4 lokale mieszkalne i które tworzą tzw. „ Dom nauczyciela”. Pozostała część budynku od strony wschodniej przeznaczona jest pod Szkołę Podstawową. Lokale mieszkalne Nr 1 i 2 znajdują się na parterze, a Nr 3 i 4 na piętrze. Lokatorzy w części podpiwniczonej mają wydzielone pomieszczenia przynależne- piwnice. W części podpiwniczonej znajdują się 3 pomieszczenia tj. kotłownia olejowa, magazyn oleju, pomieszczenia które użytkowane są przez mieszkańców Domu Nauczyciela jak również Szkołę Podstawową. W związku z powyższym pomieszczenia te muszą być przeznaczone do wspólnego użytkowania. Budynek Domu Nauczyciela wybudowany w 1975 roku, dwukondygnacyjny w całości podpiwniczony. Do budynku części mieszkalnej jest wejście od strony zachodniej, klatka schodowa żelbetonowa wyłożona masą z lastrika, poręcze metalowe. Z tej klatki schodowej jest wejście do części podpiwniczonej tj. magazynów, kotłowni, piwnic lokatorów. Do budynku Szkoły Podstawowej są oddzielne wejścia od strony południowej. Ściany zewnętrzne budynku wykonane z cegły ceramicznej oraz betonu komórkowego o grubości 38, 24, 12 cm. Stropy międzykondygnacyjne wykonane z płyt żelbetonowych „ żerańskich.” Budynek przykryty stropem wentylowanym dwuspadowym pokrytym blachą trapezową. Stolarka okienna typowa, okna wymienione- plastikowe zespolone, drzwi płytowe, parapety z lastrika. Pomieszczenia w lokalach mieszkalnych są otynkowane, pomalowane farbami emulsyjnymi. W części piwnicznej są otynkowane, ścianki ażurowe. Posadzki w lokalach mieszkalnych wykonane z płytek PCV, położonych na płycie pilśniowej. W każdym lokalu mieszkalnym znajduje się węzeł sanitarny, posadzki z lastrika. W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna ( aluminiowa), wodno-kanalizacyjna, telefoniczna i centralnego ogrzewania. Budynek ogrzewany piecem olejowym zainstalowanym w 2002 roku, który ogrzewa pomieszczenia mieszkalne i pozostałą część budynku w którym znajduje się Szkoła Podstawowa ( grzejniki żeliwne). Budynek posiada elewację tynku zatartego na gładko, pomalowaną farbą emulsyjną. Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, wokoło budynku opaska betonowa.

Cena wywoławcza nieruchomości: 95000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);

 

Termin przetargu: 12 października 2015 r.w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Abramów,
o godz. 10
00.

 

Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w gotówce w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 6 października 2015 r.. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy UrzęduGminy Abramów 92 8707 1045 0100 0723 2001 0009. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wysokość postąpienia ustala się w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć złotych 00/100).

Osobą ustaloną jako nabywca nieruchomości zostanie uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Osoba ta zostanie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

Cenę nabycia nieruchomości należy uiścić jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może zostać odwołany jedynie z uzasadnionej przyczyny, w takim przypadku informacja
o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Abramów,  pokój Nr 7, tel. (81) 8525016 wew. 44

 

Wójt Gminy
mgr inż. Artur Chomiuk
 
Abramów, dnia  11 września 2015 r. 
Powrót