, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE o wszczęciu...

Aktualności

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dnia 28.09.2015r.
Opublikowano: 30-09-2015

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dnia 28.09.2015r.

Zostało wszczęte na wniosek Gminy Abramów postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji podciśnieniowej oraz odcinka sieci kanalizacji, rurociągu tłocznego ze studzienkami połączeniowymi.

PP.6730.1.2015                                                       Abramów, dnia 28 września 2015r

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w dniu 16.09.2015r.

zostało wszczęte na wniosek Gminy Abramów 

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji podciśnieniowej oraz odcinka sieci kanalizacji, rurociągu tłocznego ze studzienkami połączeniowymi, sytuowanych na dz. o nr ew. : 4 – położonej w obrębie ewidencyjnym Izabelmont, 1691 - położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie, 1438, 1181/1 - położonych w obrębie ewidencyjnym Wielkolas, gm. Abramów

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy ugabramow.bip.lubelskie.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Abramów, sołectw Izabelmont, Wielkie, Wielkolas. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

W związku z powyższym strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy Abramów – pokój nr 6 w godzinach urzędowania (7:30 – 15:30)

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.

 

Powrót