, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wójt Gminy Abramów ogłasza

Aktualności

Wójt Gminy Abramów ogłasza
Opublikowano: 21-03-2019

Wójt Gminy Abramów ogłasza

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Wójt Gminy Abramów
 
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
 
O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.
 
§ 1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w następujących sekcjach:
 1. prowadzenie sekcji piłki nożnej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu,
 2. prowadzenie sekcji kolarskiej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu.
 
§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2019 roku na realizację ww. zadań:
 1. Sekcja §1 pkt 1 kwota 35.000 zł,
 2. Sekcja §1 pkt 2 kwota 5.000 zł.
 
§ 3. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
 2. Ocena oferty realizacji zadania publicznego przeprowadzona będzie w dwóch etapach:
  1. formalnym - dotyczy kompletności złożonej oferty. Etap ten poprzedza ocenę merytoryczną.
   Pozytywna ocena formalna oferty jest warunkiem dopuszczenia jej do oceny merytorycznej.
   Pod uwagę brane będą następujące elementy:
   • złożenie oferty w wyznaczonym terminie,
   • wybór odpowiedniego formularza oferty,
   • kompletność i poprawność wypełnienia formularza oferty,
   • kompletność załączników dołączonych do formularza oferty.
  2. merytorycznym – dotyczy oceny jakościowej oferty, wg punktacji podanej w § 7 ogłoszenia.
 3. Oferty, które po dokonaniu oceny merytorycznej uzyskały największą ilość punktów w danej sekcji zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymania dotacji na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
 
§ 4. Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert z zakresu sportu, rekreacji i turystyki” pod adresem: Urząd Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do UG).
 
§ 5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadań musi nastąpić w roku 2019. Zadania muszą być zrealizowane na terenie gminy Abramów i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.
Do wykonania w/w zadań niezbędne jest posiadanie odpowiedniej bazy sportowej, boisk, hal sportowych, lub innych pomieszczeń, sprzętu, kadry działaczy sportowych, trenerów, instruktorów, sędziów.
 
§ 6. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10- tej w siedzibie Urzędu Gminy w Abramowie, pok. nr 6. Konkurs ma charakter jawny.
 
§ 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Oferty kompletne, sporządzone czytelnie/maszynowo lub komputerowo złożone w wyżej podanym terminie będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Abramów. Oferenci zakwalifikowani przez komisję do realizacji zadania zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze oferenta zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP oraz stronie internetowej Urzędu Gminy. Kryteria wyboru oferty po względem merytorycznym.
Podczas głosowania oceniane będą następujące elementy oferty wg podanej punktacji:
 1. doświadczenie organizacji/jednostki w realizacji zadań publicznych – max 3 pkt,
 2. posiadane zasoby kadrowe – max 2 pkt,
 3. zaplecze techniczne oferenta – max 2 pkt,
 4. odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania/korzyści społeczne -max 3 pkt.
 
§ 8. W 2018 roku zrealizowano w ramach otwartego konkursu ofert zadanie publiczne (sekcja piłki nożnej) z kwotą dotacji 35 000 zł z czego Gminny Klub Sportowy wykorzystał pełną kwotę 35 000 zł.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz opis warunków realizacji zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 81 85 25 016. Niniejsze ogłoszenie przekazane zostaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem urzędu, na stronie BIP oraz stronie internetowej Gminy Abramów. Formularze ofert można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 6.
 
Abramów, 19.03.2019 r.
Powrót