, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności PROGRAM RODZINA 500+

Aktualności

PROGRAM RODZINA 500+
Opublikowano: 22-03-2016

PROGRAM RODZINA 500+

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.


Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie (kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki) na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie, także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 roku, poz.195)   (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195)

Podstawowe informacje związane z programem

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalania dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Wniosek o świadczenie będzie można złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
 • Kto złoży wniosek w okresie od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Ośrodek będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
 • W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.
 • Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
 • Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   

Materiały do pobrania:

UWAGA NA PRÓBY WYŁUDZEŃ, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [125.14 KB]

INFORMATOR PROGRAM RODZINA 500+, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [227.97 KB]

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [392.57 KB]

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [983.43 KB]

 

Powrót