, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności KONKUS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS....

Aktualności

KONKUS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. DORADZTWA, ANIMACJI LOKALNEJ, WSPÓŁPRACY I OBSŁUGI BIURA STOWARZYSZENIA
Opublikowano: 26-04-2016

KONKUS NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. DORADZTWA, ANIMACJI LOKALNEJ, WSPÓŁPRACY I OBSŁUGI BIURA STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. doradztwa, animacji lokalnej, współpracy i obsługi biura stowarzyszenia.

1. Wymagania wobec kandydatów:

 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Biegła obsługa pakietu biurowego MS Office i internetu,
 • Czynne prawo jazdy kat. B wraz z posiadaniem samochodu możliwego do wykorzystania w celach służbowych.

 

2. Wymagania pożądane:

 

 • Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu,
 • Znajomość programów komputerowych innych niż MS Office, przydatnych w pracy na w/w stanowisku.

 

3. Zadania:

 

 • obsługa związana z przygotowaniem  naboru i naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,
 • przygotowywanie i obsługa administracyjna Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
 • przygotowywanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizacje przedsięwzięć określonych w LSR,
 • prowadzenie animacji lokalnej,
 • współpraca z partnerami Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • koordynowanie projektów współpracy,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacja projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • wykonawstwo projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),
 • realizacja projektów Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
 • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem internetu,
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i zapytania, organizowanie konferencji prasowych,
 • aktualizacja stron internetowych LGD,
 • obsługa techniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami Unii Europejskiej,
 • wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu.

 

 

4. Zakres odpowiedzialności i uprawnień:

 

 • realizacja zadań zgodna z powierzonym zakresem obowiązków,
 • odpowiedzialność za prawidłowość przygotowywanej i przechowywanej dokumentacji powstałej w biurze Stowarzyszenia,
 • odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie powierzonego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw,
 • ochrona zgodnie z Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 

5. Warunki zatrudnienia:

 

 • wymiar czasu pracy - 1 etat ( umowa o pracę) zgodnie z angażem,
 • wynagrodzenie zgodnie z angażem,
 • praca przy komputerze,
 • praca wymagająca wyjazdów służbowych.

 

6. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 

 • życiorys zawodowy ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, odbyte kursy i szkolenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania lub wysyłać poczta na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, z dopiskiem „Nabór na pracownika ds. doradztwa, animacji lokalnej, współpracy i obsługi biura stowarzyszenia” w terminie od             28 kwietnia 2016 do 10 maja 2016 roku. Liczyć się będzie data wpływu oferty do biura Lokalnej Grupy Działania.

 

 

Nabór na pracownika ds. administracyjnych i obsługi biura LGD realizowany będzie wg następującej procedury:

 

 

ETAP I:

Ocena formalna złożonych dokumentów i spełniania wymagań koniecznych

Opis:

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

ETAP II:

Test kwalifikacyjny dla osób, które przeszły pomyślnie ocenę formalną.

Opis:

Dotyczył on będzie tematyki określonej w wymaganiach koniecznych stanowiska. W przypadku niezadowalających wyników testu LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu i ogłoszenia nowego naboru.

ETAP III:

Rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydatów do zatrudnienia.

Opis:

- Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które uzyskały największą liczbę punktów w teście.
- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko.
-   Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

ETAP IV:

Informacja o wynikach naboru

Opis:

Ogłoszenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

 

Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronach internetowych gmin uczestniczących w LGD (Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki).

Nadesłane oferty nie będą zwracane. Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem

Wioletta Wierzbicka

Powrót