, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Odnawialne Źródła Energii Odnawialne Źródła Energii - wyjaśnienia

Odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródła Energii - wyjaśnienia
Opublikowano: 21-03-2016

Odnawialne Źródła Energii - wyjaśnienia

Po pojawieniu się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informacji, które w niektórych przypadkach są sprzeczne bądź różnią się od przedstawianych na spotkaniach informacyjnych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w styczniu, a przekazywanych Państwu na spotkaniach przedstawiamy poniżej w/w interpretację niezależną od nas a w znacznym stopniu wpływającą na podejmowane przez Państwa decyzje.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zainteresowania montażem ogniw fotowoltaicznych wnioski od mieszkańców przyjmować będziemy w dniach 29 marca - 1 kwietnia 2016r. (pierwszy tydzień po świętach).

Poniżej informacje z linku:

http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-220-informacje_dotyczace_dzialania_4_1.html

"W związku z pojawiającą się dużą ilością pytań dotyczących wsparcia instalacji OZE w ramach planowanego konkursu w Działaniu 4.1. oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wnioskodawców RPO WL na lata 2014 – 2020 przedstawiamy wyjaśnienia, co do najczęściej pojawiających się pytań.


1. Wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą.

Źródła (kotły) tego typu mogą być zasilane automatycznie bądź ręcznie, muszą być dedykowane do spalania biomasy, a potwierdzenie takie musi wynikać z dokumentacji producenta. Paliwem może być biomasa pochodzenia rolniczego (różne formy słomy, traw i roślin energetycznych, niepełnowartościowe ziarna zbóż) jak również leśnego – drewno niepełnowartościowe jak również materiał drzewny powstały z tego drewna poprzeć celowe rozdrobnienie tego drewna (zrębek, pellet).

Sprawność kotłów powinna osiągać najwyższą możliwą sprawność energetyczną, ale nie mniejszą niż 85%.

Koszty kwalifikowalne:

- koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń (wraz z systemami oczyszczania spalin, jeżeli takie systemy są wymagane), które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

- systemy podawania paliwa do zasilania kotłów z załadunkiem automatycznym,

- licznik ciepła,

- roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania kotła lub kotłów,

- urządzenia do magazynowania ciepła,

- koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO.

Koszty niekwalifikowalne

Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym:

- koszty związane z zakupem i instalacją źródeł, które nie spełniają wymagań,

-instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na, kurniku, chlewni, suszarni, które dzięki energii w niej produkowanej są np. ogrzewane,

- koszty wymiany wkładu kominowego.


2. Pompy ciepła

Do wsparcia kwalifikują się wszystkie rodzaje pomp ciepła. W przypadku powietrznych pomp ciepła zasilanie ich może odbywać się jedynie przy wykorzystaniu powietrza atmosferycznego (zewnętrznego).

Koszty kwalifikowalne:

- koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń, które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

- licznik ciepła,

- koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO,

- roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania i funkcjonowania źródła ciepła.

Koszty niekwalifikowalne

Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym:

-instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni, które dzięki energii w niej produkowanej są np. ogrzewane.


3. Kolektory słoneczne

Kolektory muszą posiadać znak jakości „Solar Keymark” lub posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Dodatkowo montaż instalacji można przeprowadzić na dachu budynku (z wyłączeniem dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest), na gruncie, na zewnętrznej ścianie budynku lub na innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu uwzględniając powyższe ograniczenia dotyczące pokrycia. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru.

Sposób wyliczenia mocy przykładowego kolektora.

Oznacza to przyjęcie do wyliczania mocy kolektora parametrów G=1000 W/m2 oraz różnicy tm – ta = 300C. W związku z powyższym moc wyjściowa kolektora będzie się kształtowała na poziomie 1637W.

Koszty kwalifikowalne:

- koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń, które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

- zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła,

- licznik ciepła,

- koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO,

- roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku.

Koszty niekwalifikowalne:

Kosztem niekwalifikowalnym są elementy niezwiązane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w tym:

- koszty grzałki, w którą wyposażone są zasobniki c.w.u,

- koszty drugiej wężownicy służącej do podłączenia z zasilanym paliwem kopalnym źródłem ciepła,

- instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni i produkuje energię na ich potrzeby.


4. Systemy fotowoltaiczne

Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru. Moduły PV powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Koszty kwalifikowalne:

- koszty związane z zakupem montażem kompletnych urządzeń, które dostosowane są do pracy z instalacjami w miejscu montażu,

- zakup i montaż urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, przy czym, jeżeli projekt zakłada montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej, to muszą one posiadać następujące cechy:

a) pojemność akumulatorów dobrana adekwatnie do znamionowej mocy instalacji,

- licznik energii wyprodukowanej wbudowany w inwerter lub samodzielny,

- koszty niezbędnej dokumentacji na zasadach określonych w wytycznych IZ RPO,

- roboty budowlane niezbędne do prawidłowego zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku.

Koszty niekwalifikowalne:

-instalacje, w których wyprodukowana energia wykorzystywana jest w budynkach, w których prowadzona jest działalność rolnicza np. instalacja została wybudowana na kurniku, chlewni, suszarni, które dzięki tej energii jest np. oświetlana,

- koszty dodatkowego opomiarowania zużycia energii na potrzeby działalności rolniczej.

Dofinansowanie udzielane ze środków RPO WL 2014 – 2020 traktowane będzie, jako pomoc publiczna/de minimis, gdy:

istnieje techniczna możliwość sprzedaży energii elektrycznej (tz. budynek jest podłączony do dystrybucyjnej sieci energetycznej), niezależnie czy jest to budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (z wyłączeniem działalności rolniczej), czy też jest to budynek mieszkalny, w którym taka działalność nie jest prowadzona.

W związku z powyższym należy przeanalizować czy dla konkretnego odbiorcy udostępnienie takie stanowi pomoc publiczną, a jeśli tak, to zapewnić jej zgodność z regułami unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej. Aby potwierdzić dopuszczalność pomocy samorząd może stosować np. zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Udzielając pomocy samorząd musi pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.):

– przekazuje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy, za pośrednictwem aplikacji SHRIMP,

– w przypadku udzielenia pomocy de minimis – wystawia zaświadczenie o jej udzieleniu.

W tym kontekście dofinansowanie instalacji innych niż PV może maksymalnie wynieść 85%.

W przypadku instalacji PV off – grid (budynek nie jest podłączony do dystrybucyjnej sieci energetycznej) opartych na systemie bateryjnym wsparcie może maksymalnie wynosić 85%.

W przypadku instalacji on-grid lub instalacji hybrydowych gdzie istnieje fizyczna możliwość sprzedaży energii wyprodukowanej, dofinansowanie dla osób fizycznych maksymalnie może wynosić 85%.

W takim przypadku JST wystawia zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. W przypadku jednostek publicznych takich jak JST dofinansowanie traktowane będzie, jako pomoc de minimis i może osiągnąć także poziom, 85% jeżeli otrzymane dofinansowanie nie przekroczy limitu możliwej pomocy de minimis. W sytuacji, gdy gmina nie ma możliwości otrzymania pomocy de minimis dofinansowanie systemów on –grid maksymalnie może wynieść 45% zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, wytwarzanie energii elektrycznej celem dokonania jej sprzedaży stanowi działalnością gospodarczą i wymaga uzyskania koncesji URE, za wyjątkiem wytwarzania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą lub przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie, bowiem z art. 5 ust. 1 tej ustawy o OZE osoba fizyczna lub przedsiębiorca może uzyskać przyłączenie mikroinstalacji do sieci na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskiwania koncesji i sprzedawać energię do sieci zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale 4 ustawy.


W przypadku dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursów ogłaszanych od 2016 r., IŻ RPO informuję, iż zgodnie z wymogami określonymi przez kryteria wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO WL Uchwałą nr 12/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., w ramach niniejszych konkursów na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane będzie przedłożenie pełnej dokumentacji, tj. odpisu z dokumentacji technicznej, zezwolenia na realizację inwestycji oraz dokumentacji środowiskowej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zakres postępowania środowiskowego oraz postępowania na bazie Prawa budowlanego. Dotychczasowa praktyka organów środowiskowych jak i architektoniczno - budowlanych traktowała inwestycje dotyczące wykorzystania OZE (np. instalacje solarne), jako niewymagające zgłoszenia a tym samym niewymagające postępowania środowiskowego z uwagi na fakt dokonywania montażu tego typu instalacji. W związku z powyższym wnioskodawca do dokumentacji aplikacyjnej dołącza typowy projekt (schemat instalacji) wraz z listą osób będących właścicielami nieruchomości, na których będą montowane urządzenia związane z produkcją energii z OZE. Do dokumentacji aplikacyjnej należy dołączyć umowy z mieszkańcami, którzy zostaną ujęci w projekcie.

IZ RPO WL na lata 2014 – 2020 informuje, że na etapie dokumentacji konkursowej może wskazać inne koszty, które będą stanowiły koszty niekwalifikowalne w ramach powyższych projektów."

Powrót