, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy  Abramów z dnia 10 lipca 2020 roku
Opublikowano: 13-07-2020

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Abramów z dnia 10 lipca 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Abramowie polegającej na wyłączeniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określeniu zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm. ) oraz przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam zmiany w organizacji i funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2, w zakresie zmiany sposobu obsługi interesantów.

§ 2

  1. Zawiesza się przyjmowanie osobistych wizyt interesantów w Urzędzie Gminy w Abramowie.

  2. Urząd Gminy wykonuje swoje obowiązki za pomocą środków komunikacji: telefon, poczta elektroniczna (e-mail), platforma ePUAP.

§ 3

Zobowiązuję pracowników realizujących zadania na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Abramowie do wykonywania zadań samorządowych z uwzględnieniem terminów, zgodnie z przepisami Kpa.

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Abramów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy
 
mgr inż. Marek Kowalski
Powrót