, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Ogłoszenie Wójta Gminy Abramów z...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów


Ogłoszenie Wójta Gminy Abramów
z dnia 1 grudnia 2016r. 
w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę 
w celu szacowania wartości zwierząt
Opublikowano: 02-12-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Abramów z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę 
w celu szacowania wartości zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubartowie z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych 
lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. 2009 r. Nr 142 poz.1161)

zapraszam do składania wniosków
o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt,
w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Abramów,
i  złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
 
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również (zgłaszając kandydatów):
1) sołtys,
2) izba rolnicza,
3) związek zawodowy rolników,
4) organizacja społeczno-zawodowa rolników,
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji,
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Abramów, Szkolna 2, 21-143 Abramów,
w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 81 8525016 wew.44
 
Wójt Gminy Abramów
Powrót