, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Wójt Gminy Abramów ogłasza otwarty...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

Wójt Gminy Abramów  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 r .
Opublikowano: 03-03-2017

Wójt Gminy Abramów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 r .Wójt Gminy Abramów

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 r .

 

§ 1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:

Prowadzenie sekcji piłki nożnej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu.

 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2017 roku na realizację ww. zadań.

Na realizację ww. zadań w roku 2017 na terenie gminy Abramów przyznaje się dotację w kwocie 35.000 zł.

 

§ 3. Zasady przyznawania dotacji:

1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2016 r. poz. 1817/.

2. Ocena oferty realizacji zadania publicznego przeprowadzona będzie w dwóch etapach:

a) formalnym - dotyczy kompletności złożonej oferty. Etap ten poprzedza ocenę merytoryczną. Pozytywna ocena formalna oferty jest warunkiem dopuszczenia jej do oceny merytorycznej.

Pod uwagę brane będą następujące elementy:

- złożenie oferty w wyznaczonym terminie,

- wybór odpowiedniego formularza oferty,

- kompletność i poprawność wypełnienia formularza oferty,

- kompletność załączników dołączonych do formularza oferty.

b) merytorycznym – dotyczy oceny jakościowej oferty, wg punktacji podanej w § 7 ogłoszenia.

3. Oferty, które po dokonaniu oceny merytorycznej uzyskały największą ilość punktów zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymania dotacji na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.

 

§ 4. Termin składania ofert

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. /Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert z zakresu sportu, rekreacji i turystyki” pod adresem: Urząd Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 r. (data wpływu do UG).

 

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania.

Realizacja zadań musi nastąpić w roku 2017. Zadania muszą być zrealizowane na terenie gminy Abramów i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

Do wykonania w/w zadań niezbędne jest posiadanie odpowiedniej bazy sportowej, boisk, hal sportowych, lub innych pomieszczeń, sprzętu, kadry działaczy sportowych, trenerów, instruktorów, sędziów.

§ 6. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 marca 2017r. o godz. 10- tej w siedzibie Urzędu Gminy w Abramowie, pok. nr 6. Konkurs ma charakter jawny.

§ 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie/maszynowo lub komputerowo złożone w wyżej podanym terminie będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Abramów. Oferenci zakwalifikowani przez komisję do realizacji zadania zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze oferenta zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP oraz stronie internetowej Urzędu Gminy. Kryteria wyboru oferty po względem merytorycznym.

Podczas głosowania oceniane będą następujące elementy oferty wg podanej punktacji:

a/ doświadczenie organizacji/jednostki w realizacji zadań publicznych – max 3 pkt,

b/ posiadane zasoby kadrowe – max 2 pkt,

c/ zaplecze techniczne oferenta – max 2 pkt,

d/ odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania/korzyści społeczne -max 3 pkt.

 

§ 8. W 2016 roku zrealizowano w ramach otwartego konkursu ofert zadanie publiczne tego samego rodzaju, kwota dotacji wynosiła 35 000 zł z czego Gminny Klub Sportowy wykorzystał pełną kwotę 35 000 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz opis warunków realizacji zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 81 85 25 016 – Michał Rola, oraz na tablicy ogłoszeń, stronie BIP oraz stronie internetowej Urzędu Gminy. Formularze ofert można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 6.

 

Abramów, 03.03.2017 r.

 

 

Powrót