, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Informacja Wójta Gminy Abramów o...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

Informacja Wójta Gminy Abramów  o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
Opublikowano: 20-04-2018

Informacja Wójta Gminy Abramów o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Przebudowa drogi gminnej 112617L w m. Michałówka, gm. Abramów (działki ew. 178, 179 obręb Michałówka)

 

Wójt Gminy Abramów jako zarządca dróg publicznych na terenie Gminy Abramów na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami) informuje, że prowadzone są przygotowania do realizacji inwestycji pn.

- Przebudowa drogi gminnej 112617L w m. Michałówka, gm. Abramów (działki ew. 178, 179 obręb Michałówka)

W ramach ww. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a przywołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z kanału technologicznego proszone są o składanie wniosków w przedmiotowej sprawie. We wnioskach należy zawrzeć informacje o rodzaju infrastruktury i jej parametrach, długości odcinka oraz inne niezbędne dane, pomocne w prawidłowym doborze parametrów kanału technologicznego. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Abramów

ul. Szkolna 2

21-143 Abramów

Kanały technologiczne udostępnione będą na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ww. ustawy o drogach publicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja została podana do publicznej wiadomości w dniu 20.04.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Abramów www.abramow.pl   oraz przesłana do wiadomości na adres:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy Abramów

Powrót