, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Otwarty konkurs ofert na realizację...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r .
Opublikowano: 05-02-2016

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r .

Wójt Gminy Abramów Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r .

§ 1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i  turystyki:

Prowadzenie sekcji piłki nożnej i organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu.

 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2016 roku na realizację ww. zadań.

Na realizację ww. zadań w roku 2016 na terenie gminy Abramów przyznaje się dotację w kwocie 35.000 zł.

 

§ 3. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014 r. poz. 1118/.
  2. Ocena oferty realizacji zadania publicznego przeprowadzona będzie w dwóch etapach:

a) formalnym - dotyczy kompletności złożonej oferty. Etap ten poprzedza ocenę merytoryczną. Pozytywna ocena formalna oferty jest warunkiem dopuszczenia jej do oceny merytorycznej.

Pod uwagę brane będą następujące elementy:

- złożenie oferty w wyznaczonym terminie,

- wybór odpowiedniego formularza oferty,

- kompletność i poprawność wypełnienia formularza oferty,

- kompletność załączników dołączonych do formularza oferty.

b) merytorycznym – dotyczy oceny jakościowej oferty, wg punktacji podanej w § 7 ogłoszenia.

Oferty, które po dokonaniu oceny merytorycznej uzyskały największą ilość punktów zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymania dotacji na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. /Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/

 

§ 4. Termin składania ofert 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. /Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert z zakresu sportu, rekreacji i turystyki” pod adresem: Urząd Gminy w Abramowie,

ul. 22 Lipca 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu do UG).

 

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania.

Realizacja zadań musi nastąpić w roku 2016. Zadania muszą być zrealizowane na terenie gminy Abramów i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy.

Do wykonania w/w zadań niezbędne jest posiadanie odpowiedniej bazy sportowej, boisk, hal sportowych, lub innych pomieszczeń, sprzętu, kadry działaczy sportowych, trenerów, instruktorów, sędziów.

 

§ 6. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 1 marca 2015r. o godz. 10- tej w siedzibie Urzędu Gminy w Abramowie, pok. nr 6. Konkurs ma charakter jawny.

 

§ 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie/maszynowo lub komputerowo złożone w wyżej podanym terminie będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Abramów. Oferenci zakwalifikowani przez komisję do realizacji zadania zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze oferenta zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP oraz stronie internetowej Urzędu Gminy. Kryteria wyboru oferty po względem merytorycznym. 

Podczas głosowania oceniane będą następujące elementy oferty wg podanej punktacji:

a/ doświadczenie organizacji/jednostki w realizacji zadań publicznych – max 3 pkt,

b/ posiadane zasoby kadrowe – max 2 pkt,

c/ zaplecze techniczne oferenta – max 2 pkt,

d/ odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania/korzyści społeczne -max 3 pkt.

 

§ 8. W 2015 rokuzrealizowano w ramach otwartego konkursu ofert zadanie publiczne tego samego rodzaju, kwota dotacji wynosiła 33 000 złz czego Gminny Klub Sportowy wykorzystał pełną kwotę 33 000 zł. 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz opis warunków realizacji zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 81 85 25 016 – Michał Rola, oraz na tablicy ogłoszeń, stronie BIP oraz stronie internetowej Urzędu Gminy. Formularze ofert można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Abramowie , ul. 22 Lipca 2, pok. nr 6.

 

Abramów, 05.02.2016 r.

 

Załączniki:

 

 

Powrót