, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... OBWIESZCZENIE

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

OBWIESZCZENIE
Opublikowano: 10-12-2018

OBWIESZCZENIE

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, iż w dniu 23.11.2018 r. zostało wszczęte na wniosek ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA0180 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:
  • budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym)
  • montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą
  • wykonanie ogrodzenia (branża konstrukcyjna)
  • budowa wewnętrznej linii zasilającej (branża elektryczna)
  • wykonanie - na działkach o nr ew. 314 i 315 w obrębie Abramów, jednostka ewidencyjna Abramów.
 
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy ugabramow.bip.lubelskie.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Abramów, sołectwa Abramów. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
 
W związku z powyższym strony mogą w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy Abramów – pokój nr 6 w godzinach urzędowania.
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane.
 
Wójt Gminy Abramów
Marek Kowalski
 
Powrót