, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Opublikowano: 03-06-2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Abramów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie, adres: ul. 22-go lipca 31, 21-143 Abramów

Załącznik
            do Zarządzenia Nr25/2016
                                                                          Wójta Gminy Abramów
                       z dnia 3 czerwca 2016 r.

 

  1. Wymagania wobec kandydatów


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) tj. – nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2)ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)uzyskał:

a)co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. , poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168).


  1. Wymagane dokumenty


Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
zgodnie z § 1  ust. 2, pkt 4 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu  konkursu na stanowisko  dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy  komisji konkursowej  (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)Kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki składa następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanieścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388);

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;


13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) ;
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Informujemy, iż na żądanie  kandydacizobowiązani są do  przedstawienia oryginałów  dokumentów, których kopie zawiera oferta.


III.  Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać wzamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie”w sekretariacie Urzędu Gminy w Abramowie  pokój nr 10,w terminie do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 15:30.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Abramów.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                         mgr inż. Artur Chomiuk

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Abramów z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.03 KB]

Załącznik do Zarządzenia Nr25/2016 Wójta Gminy Abramów z dnia 3 czerwca 2016 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.75 KB]

Powrót