, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Opublikowano: 20-05-2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Abramów, dnia 20 maja 2016r

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 1. Zamawiający – Wójt Gminy Abramów -  zaprasza do złożenia oferty na „wykonanie dokumentacji technicznej na montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Abramów”
 2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
  1. opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji:
   • montaż kolektorów słonecznych – 209 szt
   • montaż kotłów na biomase – 19 szt.
   • montaż fotowoltaicznej mikroinstalacji produkującą energie elektryczną – 12 szt
   • montaż pomp ciepła – 5 szt
  2. termin wykonania zamówienia: 6 czerwca 2016r
  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp
  4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp
  5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Michał Rola – poczta, fax, e-mail m.rola@abramow.pl
  6. termin związania ofertą: 30 dni od daty w której upływa termin składania ofert
  7. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 30 maja 2016r
  8. opis sposobu obliczenia ceny: cena na obejmować wykonanie pełnej dokumentacji na wszystkie instalacje
  9. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena – 100%
  10. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: n/dotyczy
  11. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: n/dotyczy
  12. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: wykonanie do 6 czerwca 2016r
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Abramów

 

Powrót