, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy XIX sesja Rady Gminy Abramów

Sesje Rady Gminy

XIX sesja  Rady  Gminy  Abramów
Opublikowano: 06-07-2020

XIX sesja Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 Otwarcie sesji.

 

Przyjęcie porządku obrad.

 

Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

 

Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 

Ocena zasobów pomocy społecznej.

 

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.

 

Debata nad raportem o stanie gminy Abramów.

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Abramów za 2019 rok.

 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Abramów za 2019 rok.

 

Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

 

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.

 

Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

 

Dyskusja.

 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów z wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2020 roku.

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Abramów do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/97/2016 Rady Gminy Abramów z dnia 02 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.

 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Abramów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

 

 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 

Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Sprawy bieżące.

 

Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam!

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót