, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 07-11-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. ( wtorek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Abramów na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Abramów na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Abramów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz  osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości  ciekłych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych  oczyszczalni  ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy  Abramów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Abramów w roku szkolnym 2021/2022.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                                    Beata Łysiak
Powrót