, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o Sesji Gminy Abramów

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem SEJS AGMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 14-12-2022

Zawiadomienie o Sesji Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XL sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. ( czwartek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2023 r.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 r.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2023”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz   Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Abramów  na lata 2023- 2029.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Abramów na 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 16. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na Wójta Gminy Abramów.
 18. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2023 r.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
Beata Łysiak 
Powrót