, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XLII sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem SESJA RADY GMINY
Opublikowano: 09-03-2023

ZAWIADOMIENIE o XLII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 17 marca 2023 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Abramów na lata 2023-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość w sprawie dotacji celowej na współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA’’ na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Beata Łysiak 
Powrót